Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
Filip Diks Praktyka Kardiologiczna

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego Filip Diks Praktyka Kardiologiczna z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Waryńskiego 72c, kod pocztowy 96-100, NIP: 8361619593, REGON: 100709149, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego nr księgi 000000193484.
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Asnyka78D Gabinety Lekarskie.

3. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
a. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1638 ze zm. – dalej „u.d.l.”);
b. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego;
c. Niniejszego Regulaminu;

4. Filip Diks Praktyka Lekarska prowadzi działalność leczniczą w zakresach:
a. Endokrynologia
b. Kardiologia
c. Diabetologia
d. Nefrologia
e. Gastroenterologia
f. Choroby Wewnętrzne

§2 CELE I ZADANIA
1. Celem Filip Diks Praktyka Kardiologiczna jest organizowanie działalności leczniczej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
2. Podstawowymi zadaniami Filip Diks Praktyka Kardiologiczna są:
a. Udzielanie porad i konsultacji w zakresach wskazanych w §1 ust. 4 przez osoby wykonujące zawody medyczne.
b. Prowadzenie badań klinicznych;
c. Promocja zdrowia;

§ 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
1. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna posiada następujące jednostki organizacyjne:
a. Asnyka78D Gabinety Lekarskie, ul. Asnyka 78d, 96-100 Skierniewice
2. W zakładzie leczniczym Asnyka 78D Gabinety Lekarskie funkcjonują następujące stanowiska:
a. Kierownik – rolę kierownika pełni Filip Diks
b. Lekarze
c. Pielęgniarki
3. Podstawowe obowiązki:
• Kierownik
• Organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników
• Tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne)
• Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwienia określonych spraw
• Reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym,
• Zawieranie umów na usługi medyczne,
• Podpisywanie umów cywilnoprawnych,
• Zatrudnianie i zwalnianie pracowników podmiotu leczniczego,
• Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami,
• Nagradzanie i karanie pracowników.
• Lekarz
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych w regulaminie podmiotu leczniczego
• Edukacja pacjentów,
• Prowadzenie badań klinicznych.
• Pielęgniarka
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych
• Odbieranie telefonów z zapytaniami,
• Rejestracja pacjentów w systemie informatycznym wykorzystywany w Asnyka78d Gabinety Lekarskie
• Archiwizacja niezbędnych dokumentów,
• Szkolenie personelu medycznego
• edukacja pacjentów..
4. Kierownik zakładu leczniczego jest również kierownikiem komórek organizacyjnych Filip Diks Praktyka Kardiologiczna

§ 4. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
2. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na:
a. zapewnieniu ambulatoryjnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii, nefrologii.
b. wykonywaniu badań lekarskich na odległość – przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
c. udzielaniu porad lekarskich oraz wydawanie opinii lekarskich,
d. prowadzeniu działalności w zakresie promocji zdrowia

§ 5. MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
1. Asnyka 78d Gabinety Lekarskie udziela świadczeń w swojej siedzibie.
2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w godzinach pracy podmiotu leczniczego..
3. Szczegółowy harmonogram pracy oraz zakres świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy dostępny jest w siedzibie Asnyka 78D Gabinety Lekarskie oraz na stronie www asnyka78d.pl.
§ 6. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
1. Świadczenia zdrowotne w ramach Asnyka 78D Gabinety Lekarskie udzielane są przez lekarzy z zakresu specjalizacji wskazanych w § 1 pkt. 4 i pielęgniarki.
2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana w siedzibie Asnyka78D Gabinety Lekarskie, przez rejestrację telefoniczną lub samodzielnie przez pacjenta na stronie internetowej www. Asnyka78d.pl.
3. Świadczenia zdrowotne w Asnyka78d Gabinety Lekarskie są udzielane w siedzibie podmiotu lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
4. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy lub pielęgniarki, zatrudnionych przez Filip Diks Praktyka Kardiologiczna lub współpracujących z Filip Diks Praktyka Kardiologiczna na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym podmiotem a Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.
5. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz/pielęgniarka skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.

§ 7. POBIERANIE OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE I WYSOKOŚĆ OPŁAT
1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z:
a. Pacjentami,
b. Partnerami.
2. Wzory umów na świadczenia zdrowotne udostępniane są pacjentom przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. W przypadku Asnyka78D Gabinety Lekarskie wzorem takiej umowy jest niniejszy regulamin i regulamin usługi telekonsultacji, który udostępniany jest na stronie www.asnyka78d.pl oraz w siedzibie Asnyka78d Gabinety Lekarskie.
3. Cennik opłat jest udostępniany Pacjentom i Partnerom na stronie www. Asynka78d.pl i w siedzibie Asnyka78d Gabinety Lekarskie.
4. Przed zawarciem umowy pielęgniarka/lekarz/podmiot leczniczy informuje Pacjentów lub Partnerów jakie świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres wykupionej usługi, a które nie są objęte jej ceną.
5. Przy zawieraniu umowy Pacjenci lub Partnerzy są informowani o możliwości rezygnacji z udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Przy zawarciu umowy Filip Diks Praktyka Kardiologiczna zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeśli byłoby to niecelowe lub okoliczności wskazują, że pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom w placówce medycznej.
7. Kwestię wynagrodzenia w razie rezygnacji Pacjenta/Partnera lub w razie odmowy wykonania świadczeń przez Filip Diks Praktyka Kardiologiczna reguluje umowa z Pacjentem/Partnerem.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
a. Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,
b. Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
d. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
e. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
f. Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
g. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
h. Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
i. Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
j. Lekarzowi lub pielęgniarce, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
k. Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania,
l. Spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
m. Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie w ochronie informacji w ochronie zdrowia,
3. Dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie:
. pisemnego wniosku osoby uprawnionej (wysłanego drogą pocztową/elektroniczną lub jako potwierdzenie wniosku ustnego złożonego w siedzibie podmiotu leczniczego),
4. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. Prawidłowa identyfikacja stanowi warunek udostępnienia dokumentacji medycznej. W związku z tym Filip Diks Praktyka Kardiologiczna może zażądać w celu weryfikacji przesłania skanu dowodu osobistego poświadczonego za zgodność z oryginałem.
5. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i potwierdzenie jej udostępnienia przechowuje się wraz z dokumentacją medyczną.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a. Do wglądu
b. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii,
c. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
d. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
e. Na elektronicznym nośniku danych.
7. Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej znajduje się w cenniku dostępnym w siedzibie Asnyka78d Gabinety Lekarskie.
8. Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, są udostępnione osobom o których mowa w §8 ust. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, tj. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy. W przypadku pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych niebędących obywatelami Polski, dopuszczalne są również zagraniczne dokumenty tożsamości ze zdjęciem.

§ 9. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI
1. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna – w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych – współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów.
2. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
b. Zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
c. Zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
d. Obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

§ 10. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI
1. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna jest reprezentowana przez Filipa Diksa.
2. Filip Diks kieruje jednostkami i komórkami organizacyjnymi.
3. Do wyłącznej decyzji Filipa Diks zastrzega się:
a. Decyzje dotyczące finansów Filip Diks Praktyka Kardiologiczna, w tym ustalenie cen usług,
b. Przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
c. Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
d. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,
e. Występowanie w imieniu Filip Diks Praktyka Kardiologiczna przez urzędami, sądami i organami administracji,
f. Zawieranie umów na świadczenia zdrowotne,
g. Zawieranie umów cywilnoprawnych,
h. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej.
2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Filip Diks Praktyka Kardiologiczna i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz, pacjentów, Partnerów, oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.


Godziny otwarcia

Jesteśmy otwarci w godzinach pracy lekarzy.

Kliklij tutaj, aby uzyskać więcej informacji…


Adres

ul. Ansyka 78D, Skierniewice


Zadzwoń

Umówienie wizyty: 46 888 11 40 lub 882 348 042


Asnyka78D Gabinety Lekarskie © 2019 – wszelkie prawa zastrzeżone