Regulamin telekonsultacji

REGULAMIN USŁUGI TELEKONSULTACJI
Filip Diks Praktyka Kardiologiczna

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa zasady korzystania z usług telekonsultacji w podmiocie leczniczym Filip Diks Praktyka Kardiologiczna z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Waryńskiego 72c, kod pocztowy 96-100, NIP: 8361619593, REGON: 100709149, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego nr księgi 000000193484.
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Asnyka78D Gabinety Lekarskie.

§2 Definicje
1. Lekarz – osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza wyznaczona przez Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.
2. Pacjent – – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z Usługi na podstawie Regulaminu
3. Personel – pracownik Call Center lub pracownik administracyjny Filip Diks Praktyka Lekarska wspierający proces realizacji Usługi
4. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi telekonsultacji dla pacjentów Filip Diks Praktyka Kardiologiczna. Jest regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie za ustawą z dani 18 lipca 2002 roku Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami.
5. Serwis -internetowy umożliwiający zakup Usług, prowadzony przez Filip Diks Praktyka Kardiologiczna pod adresem: www.asnyka78d.pl.
6. Usługa – konsultacja telefoniczna lub wideokonsultacja realizowana przez Lekarza Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.

§ 3. OGÓLNE ZASADA ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Zasady świadczenia UsługI określa niniejszy Regulamin.
2. 2. Usługi są realizowane jednorazowo na podstawie zgłoszenia Pacjenta za pośrednictwem Serwisu Filip Diks Praktyka Kardiologiczna lub rejestracji telefonicznej Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.

§ 4 UCZESTNICY
1. Korzystającymi z Usług mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupiły Usługę za pośrednictwem Serwisu lub rejestracji telefonicznej Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.
2. Usługa jest skierowana do osób, który były wcześniej pacjentami Filip Diks Praktyka Kardiologiczna, nie jest skierowana do nowych, pierwszorazowych pacjentów.
3. Termin skorzystania z usługi jest ustalony podczas zakupu Usługi przez Pacjenta.
4. Pacjent może zrezygnować z korzystania z Usług w dowolnym momencie, informując o tym fakcie Filip Diks Praktyka Kardiologiczna w sposób określony poniżej.
5. Rezygnacja z Usługi, zgodnie z ust. 1 powyżej, wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia wskazującego dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, numer Pesel lub numer paszportu, numer telefonu oraz e-mail):
a. w formie elektronicznej (e-mailem pod adresem: kontakt@asnyka78d.pl) lub b. telefonicznie (telefon do rejestracji Filip Diks Praktyka Kardiologiczna: 882 348 042).

§ 5. PRZEDMIOT I ZAKREZ ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są Usługi świadczone przez Filip Diks Praktyka kardiologiczne.
2. Usługa jest realizowana z zachowaniem poniższych zasad:
a) Usługa jest realizowana w terminie ustalonym podczas rejestracji.
b) Usługa realizowana jest w formie konsultacji telefonicznej/wideokonsultacji.
c) przed realizacją Usługi Pacjent może przesłać drogą mailową (na adres kontakt@asnyka78d.pl) dokumentację medyczną dotyczącą jego stanu zdrowia, w celu jej omówienia z Lekarzem Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.
d) Lekarz po konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji może przesłać Pacjentowi drogą mailową skierowanie na płatne badania zalecone przez Lekarza, e-receptę, e-ZLA lub informacje podsumowujące odbytą wizytę
e) Filip Diks Praktyka Kardiologiczna podejmuje maksymalnie 3 (słowienie: trzy) próby telefonicznego skontaktowania się z Pacjentem celem realizacji Usługi..

§ 6. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialoności
1. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o błędne dane i informacje podane przez Pacjenta podczas rozmowy z Personelem lub Lekarzem.
2. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Pacjenta na podstawie przekazanych przez Personel lub Lekarza informacji oraz zaleceń.
3. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające prawidłowe świadczenie usługi, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii linii telefonicznej lub energetycznej, a także braku prezentacji numeru w umożliwiającej identyfikację Klienta.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Filip Diks Praktyka Kardiologiczna
2. Pacjent powierza Filip Diks Praktyka Kardiologiczna swoje dane osobowe w celu realizacji Usługi na podstawie:.
a) wyrażonej przez Pacjenta podczas pierwszej wizyty w Asnyka78D Gabinety Lekarskie, zgodzie na przetwarzanie przez Filip Diks Praktyka Lekarska danych osobowych i danych wrażliwych podanych, zgodnie z odpowiednimi regulacjami umownymi w tym przedmiocie, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi konsultacji telefonicznej lub wideokonsultacji medycznej.
3. Pacjent w każdym momencie świadczenia Usług posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przeniesienia i żądanie ich usunięcia.
4. Dokumentacja mająca charakter dokumentacji medycznej będzie przechowywana przez Filip Diks Praktyka Kardiologiczna przez okres przewidziany prawem

§ 8. Płatność za usługę
1. Pacjent dokonuje płatności za usługę zgodnie z aktualnym cennikiem, przed wykonaniem usługi
2. Płatność za usługę może być dokonana:
a) w siedzibie Asnyka78D Gabinety Lekarskie
b) drogą płatności elektronicznej – rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
§ 9. REKLAMACJE

1. Pacjent ma prawo do wniesienia reklamacji do Filip Diks Praktyka Kardiologiczna.. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej (przesyłką pocztową na adres Asnyka78D Gabinety Lekarskie., 96-100 Skierniewice, ul. Asnyka78D
b) osobiście w siedzibie Asnyka78D Gabinety Lekarskie., 96-100 Skierniewice, ul. Asnyka78D lub
c) w formie elektronicznej (e-mailem pod adresem: kontakt@asnyka78d.pl
2. Filip Diks Praktyka Kardiologiczna udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku informacji, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie oraz w miejscu wskazanym w ust. 1 powyżej. Na żądanie Osoby składającej reklamację Filip Diks Praktyka Kardiologiczna może udzielić odpowiedzi, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej niniejszego artykułu, Filip Diks Praktyka Kardiologiczna wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności od ustalenia, których zależy rozpatrzenie reklamacji, a także określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Osoba składająca reklamację ma dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Korzystanie z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu..
3. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez kierownika podmiotu leczniczego.


Godziny otwarcia

Jesteśmy otwarci w godzinach pracy lekarzy.

Kliklij tutaj, aby uzyskać więcej informacji…


Adres

ul. Ansyka 78D, Skierniewice


Zadzwoń

Umówienie wizyty: 46 880 8042 lub 882 348 042

Holtery: 735 407 289


Asnyka78D Gabinety Lekarskie © 2019 – wszelkie prawa zastrzeżone